Startsidan   Nyheter   Om klubben   Vad är karate?   Karatens historia   Fotogalleri   Video   Instruktörer   Reflektioner   Länkar   Admin


STADGAR
HUDDINGE SHOTOKAN KARATEKLUBB
STADGAR
Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser
§1. Tolkning av stadgar
Huddinge Shotokans verksamhet skall bedrivas enligt dessa stadgar. Frågor som inte täcks av dessa stadgar, hänvisas till styrelsen.
§2. Förslag till ändring av stadgar
För förslag till ändring av stadgar krävs majoritet med 2/3 vid årsmötet samt att beslutet är förenligt med Riksidrottsförbundets stadgar. Förslag till ändring av stadgar skall tillställas styrelsen och finnas upptagen på årsmötets protokoll.
§3. Omfattning
Huddinge Shotokan karateklubb är ansluten till JKA Sweden och i sin tur till Japan Karate Association samt till Riksidrottsförbundet. I och med detta gäller Riksidrottsförbundets stadgar samt normala stadgar för föreningar.
§4. Verksamhet
Huddinge Shotokan karateklubb har som uppgift att främja medlemmarnas utveckling inom karatestilen Shotokan. Verksamheten skall bedrivas med organiserad träning av kunniga instruktörer.
Verksamheten regleras genom dessa stadgar och med de beslut som fattas på årsmöte och/eller av styrelsen samt av instruktörer/instruktörsgrupper.
§5. Verksamhets och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.
§6. Uteslutande av medlem
Om någon medlem uppträder olämpligt, störande, aggressivt, under påverkan av alkohol och/eller droger, i eller utanför dojon (träningslokalen), skall styrelsen ta kontakt med vederbörande och genom samtal påtala allvaret i beteendet. Upprepas beteendet kan detta leda till avstängning och vidare till uteslutning ur föreningen. Om det handlar om en minderårig skall målsman kontaktas.

Kapitel 2 – årsmöte
§1 Beslutande organ
Årsmötet är högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av mars månad på tid och plats som bestämts av styrelsen, om inte något hinder förekommer.
Kallelse till årsmöte för alla aktiva medlemmar skall anges senast tre veckor före aktuell tidpunkt och annonseras på anslagstavlan på dörren till dojon (träningslokalen).
§2 Extra årsmöte
Styrelsen kan, om behov finns, sammankalla till extra årsmöte.
§3 Rösträtt
Rösträtt vid årsmöte har föreningsmedlemmar som har betalat medlemsavgift under året.
§4. Förslag
Ärenden som skall behandlas vid det ordinarie årsmötet skall tillställas styrelsen senast två veckor före mötet. Alla röstberättigade medlemmar har rätt att skicka in förslag.
DOJOKUN av Sensei Gichin Funakoshi
(Ordningsregler för karateka)

Först och främst: Sök perfektion av din karaktär.
Först och främst: Var korrekt, ärlig och lojal.
Först och främst: Gör ditt bästa i allt du gör.
Först och främst: Respektera dina medmänniskor.
Först och främst: Undvik våld och utveckla själv kontroll.


Om motståndare
I Karate-Do din farligaste motståndare är du själv. Med det syftar jag på alla dina svaga inre sidor.
Sensei Eduardo.Att tänka på inför graderingar
Gradering är absolut inte målet för karateträning utan målet är att utveckla dig själv som person.
Det är Sensei i dojon som i slutänden avgör om du skall gradera eller inte.
Till varje gradering skall eleven uppfylla nedanstående villkor samt uppvisa personlig mognad av tekniker och uppträdande motsvarande varje grad.

Formella villkor för gradering:
• Eleven måste ha tränat regelbundet. Det är obligatorisk närvaro vid varje träningspass i vår dojo, med minst tio (10) stycken träningspass per månad på sin egen gruppnivå.
• Eleven måste ha kännedom om och behärska de moment som krävs för gradering till respektive nivå i kihon, kumite och kata, samt bunkai i detta.
• Eleven måste behärska och vara beredd att visa olika tekniker och kata från föregående kyu-grader.
• Eleven måste visa den korrekta mentala attityden och uppträdandet vid varje träningspass under terminens gång. Detta innebär bland annat att visa respekt för dojons normer och regler, samt visa ärlighet, lojalitet och respekt för Sensei och Senpai. Det innebär också att visa hänsyn för kohai, visa gott föredöme, hjälpsamhet, kontroll och ödmjukhet. Senpai ska alltid vara en förebild för kohai.

Tillägg för dangraderingar:
• Alla ovan nämnda punkter måste uppfyllas.
• Eleven skall ha obligatorisk närvaro i vår dojo vid varje träningspass med minst tio (10) stycken träningstillfällen per månad under två (2) terminers sammanhängande träning.(ca 80% av passen vid tre träningspass per vecka i vår klubb)
• Eleven ska ha svarat på de teoretiska frågorna om boken ”Introduktion till Budo” av Shinji Nakabayashi i god tid i förväg.
• Eleven skall följa ett särskilt konditionsprogram på egen hand utanför träningstiderna. Detta program ges individuellt av Sensei.
• Eleven måste ha medverkat i undervisningstimmarna enligt avtal med Sensei. Att lära ut är en bra sätt för att lära in. Han/hon skall också vara en förebild för sina kohai och visa ansvar för deras utveckling.
• Eleven skall visa lojalitet och engagemang för vår dojos totala verksamhet och anda.De sex lektionerna om vatten
1) Vatten ger liv till alla skapande varelser.
2) Vatten söker alltid utan avbrott sin egen kurs.
3) Vatten besitter både det aktiva modet att besegra alla hinder som den passiva likformigheten att anpassa sig till alla behållare.
4) Vatten, rent i sig själv, rensar smuts och innehåller både rent och orent.
5) Vatten väntar ingen gottgörelse, tillhandahåller styrka och ger den omätliga tillgången av fruktbarhet till livet.
6) Vatten fyller oceanerna, och utan att förlora sitt väsen blir vattenånga, moln, regn, snö eller dimma.
ATT LEVA MED ETT SINNE SOM VATTEN GER NYCKELN TILL HEMLIGHETEN MED SINNESFRID, GOD HÄLSA OCH ETT LÅNGT LIV.
Telefon 079 014 63 11 eller 073 771 19 38 huddingeshotokan@yahoo.se